פרסומת

תנאי שימוש

האתר שנכנסת אליו (hasvehalila.com, מתחמי המשנה שלו – "סאב דומיינים", אתרי האינטרנט והיישומים הקשורים אליו, כל גרסאותיו הסלולריות) וכל שירות או תוכן (כמוגדר להלן) הזמינים ממנו ("האתר") הם יצירה המוגנת בזכויות יוצרים שבבעלותנו ומופעל על ידיהם של חס וחלילה ו-Jacob Baier ("חס וחלילה", "Jacob Baier", "ג'קוב באייר", "אנחנו" או "אותנו").

שונה לאחרונה בתאריך: 07 ביוני 2022

על ידי גישה לאתר או שימוש בו, את.ה מאשר.ת בזאת שיש לך את הזכות, הרשות והיכולת להיכנס לתנאים ולאופני השימוש הבאים (להלן: "התנאים"). תנאים אלה יחד עם מדיניות הפרטיות (הנמצאת כאן) מהווים הסכם חוקי בינך ובין "חס וחלילה".

אם טרם מלאו לך 18 שנים, על ההורה שלך או האפוטרופוס שלך לקרוא, להבין, ולהסכים לתנאים אלה בשמך לפני הגישה שלך לאתר ושימושך בו. אם אינך מסכימ.ה לתנאים אלה או שלא השגת את הסכמתם של הוריך או האפוטרופוס שלך לתנאים אלה, אל תיכנס.י לאתר או תשתמש.י בו.

בשום מקרה אין לך רשות לגשת לאתר זה או להשתמש בו אם את.ה מתחת לגיל 13.

הגישה והשימוש שלך באתר זה מהווה הבנה, אישור, הסכמה וקבלה של תנאים אלה.

1. שינויים באתר או בתנאים

hasvehalila.com שומרים לעצמנו את הזכות, בכל עת, לשנות, להשעות, לבטל או להפסיק את האתר (כולו או חלקו) על פי שיקול דעתנו הבלעדי עם או בלי הודעה אליך. את.ה מסכימ.ה כי "חס וחלילה" לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי צד ג' כלשהו בגין כל שינוי, השעיה, ביטול או הפסקת האתר או כל חלק ממנו.

חס וחלילה שומרים לעצמם את הזכות, בכל עת, לשנות תנאים אלה או להטיל תנאים והגבלות חדשים ביחס לגישה לאתר, לתוכן או לכל עניין אחר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. כל שינוי בתנאים ייכנס לתוקף עם פרסומו.

כל גישה לאתר זה או לשימוש בו או תוכן כלשהו שלך לאחר פרסום התנאים המתוקנים יהווה את הסכמתך לתנאים מתוקנים אלו. שום שינוי בתנאים אלה לא יהיה תקף או ניתן לאכיפה נגד hasvehalila.com אלא אם כן הסכימו לכך במפורש האתר "חס וחלילה" במכתב חתום על ידם.

2. תנאים והפסקתם

תנאים אלה יישארו בתוקף מלא בזמן שאת.ה נכנס.ת לאתר ומשתמש.ת בו. האתר "חס וחלילה" רשאי להפסיק תנאים אלה או להפסיק את פעולתו של האתר ללא הודעה אליך, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא אחריות, לרבות אך לא רק אם הפרת תנאים אלה. במקרה של הפסקת או סיום תנאים אלה ביחס אליך, לא תהיה או תהיי מורשה או מורשית יותר להיכנס לאתר או להשתמש בתוכן כלשהו או להשתמש בו.

במקרה של הפסקה או סיום תנאים אלו או סיום גישתך לאתר והשימוש בו, סעיפים 3 עד 14 לתנאים אלה יישארו תקפים וימשיכו במלוא התוקף והעוצמה. יתר על כן, כל הזכויות המוענקות על ידך יישארו בתוקף מלא לפי תנאי האתר hasvehalila.com ומדיניות הפרטיות של "חס וחלילה", ולא תהיה להם כל התחייבות, למחוק את כל המידע האישי שלך שנאסף בהפעלת האתר אלא אם כן נדרש אחרת על פי החוק.

3. רישיון; תוכן האתר

(!) רישיון. בכפוף לתנאים אלה, "חס וחלילה" מעניקים לך רישיון מוגבל לשימוש שאינו ניתן להעברה, שאינו בלעדי, ניתן לביטול, אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי. גישה לא מורשית או שימוש לא מורשה באתר או בתוכן מהווה הפרה של תנאים אלה ועשויה להפר את החוק.

(!!) תוכן האתר. אין לשכפל שום מידע, חומרים, קבצים, סרטונים או תוכן אחר ("תוכן" בכללותו) המורכב מהאתר או מופץ באמצעות האתר בכל צורה שהיא או להשתמש בו ללא הסכמתנו המוקדמת בכתב. האתר והתוכן המצוי בו הם נחלתו של "חס וחלילה", "ג'קוב באייר", בעלי הרישיונות ו / או נותני הרישיון שלו. האתר והתוכן מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים והוראות אמנה בינלאומיות. את.ה מודה כי hasvehalila.com או שותפיו העסקיים, מורשי הרישיון או נותני הרישיון (לפי העניין) הם הבעלים וישמרו על הזכות הבלעדית והבעלות בכל זכויות היוצרים, סודות המסחר, הסימנים המסחריים וקניין רוחני אחר וזכויות קנייניות באתר ובכל תוֹכֶן. 

את.ה מסכימ.ה שלא להשתמש באמצעים אוטומטיים כלשהם, לרבות, ללא הגבלה, סוכנים דיגיטליים, רובוטים, סקריפטים או זחלנים, כדי לגשת, לפקח או להעתיק כל חלק מהאתר או כל אחד מהתכנים. 

את.ה מסכימ.ה שלא להעתיק, לשנות, להשכיר, לתת בהשכרה, להשאיל, למכור, להקצות, להפיץ, להנדס לאחור, לפרק, לשכתב, לנסות להשיג את קוד המקור של, להעניק אינטרס ביטחוני, להציג בפומבי, להפעיל בפומבי, להעביר או לנצל את האתר, התוכן, כל טכנולוגיה או תוכנה הקשורים אליו, או כל חלק מכל האמור לעיל. יש לשמור ולהציג את כל הודעות זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים או כל קניין אחר באתר או בכל תוכן כלשהו.

4. כתב ויתור על אחריות ו / או הצגה וייצוג

האתר והתוכן הכלול באתר ומופץ מהאתר מסופק "כפי שהוא" – "AS IS", "כפי שזמין" – "AS AVAILABLE" וללא אחריות או חובת הצגה מכל סוג שהוא ושהיא, מפורשים או מרומזים או משתמעים, כולל אך לא מוגבל לאחריות על סחירות, אי-הפרה, דיוק, וכושר התאמה למטרה מסוימת (בכך כאן נכללים כל האחריות והמצגים המרומזים הללו הנמצאים בזה האתר במפורש). 

את.ה מניח.ה את הסיכון המלא (i) בגישה שלך לאתר ולשימוש בו, ובחירתך ושימוש בתוכן כלשהו שהושג דרך האתר או ממנו; ו- (ii) שהאתר ו / או התוכן יענה על הדרישות שלך, יהיו מדויקים או אמינים, יהיו בעלי רמת איכות כלשהי או יעמדו בציפיות שלך. hasvehalila.com אינם מעניקים אחריות או מצג כי הגישה שלך לאתר או לתוכן שלך תהיה זמינה לשימוש ללא הפרעה, ללא וירוס, ללא טעויות או מאובטח לחלוטין.

את.ה אחראי.ת באופן בלעדי לכל נזק למערכת החומרה או התוכנה של מערכת המחשב שלך, או לכל אובדן נתונים או נזקים אחרים, הקשורים לגישה שלך לאתר או לאתר עצמו או לתוכן ולשימוש בהם. שום ייעוץ, מידע או תוכן, בין אם בעל פה או בכתב, שמגיעים אליך, דרך או בקשר עם גישתך לאתר או לשימוש בו או לתוכן, לא יצור או יתן אחריות או נציגות או ייצוג כלשהו.י מצידם של "חס וחלילה", "ג'קוב באייר" או שותפיהם (כפי שהוגדר להלן).

5. התנהלות משתמשים; פעילויות אסורות

את.ה מסכימ.ה כי לא תפרסמ.י פוסטים, תפיצ.י, תגיש.י או תפרסמ.י בכל דרך אחרת את האתר, את תוכנו, או כל מידע אחר ממנו באופן:

 • הידוע על ידך ככוזב, לא מדויק או מטעה;
 • המפר זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, זכות פרטיות, זכות פרסום או קניין רוחני אחר או זכות קניינית כלשהי של צד שלישי, מפר אותם או מטילים אותם לרעה;
 • המפרים כל חוק, תקנה, הסכמה, הלכה או פקודה (כולל, אך לא רק, אלה המסדירים פיקוח על יצוא, הגנה על הצרכן, תחרות בלתי הוגנת, אנטי-אפליה או פרסום כוזב)
 • כלומר, או שיכול להיחשב באופן סביר כמכפיש, לשון הרע, שנאה, גס, פוגעני, גזעני, דתי, או מוטה או פוגע בדרך אחרת, מאיים שלא כדין או מטריד שלא כדין כל אדם או ישות כלשהם, או מכיל בדרך אחרת שפה גסה;
 • המכיל וירוסי מחשב, תולעי תוכנה (WORMS) או תוכנות מחשב או קבצים אחרים שעלולים להזיק

בנוסף לאמור לעיל, את.ה מסכימ.ה שלא:

 • לבצע הורדה או העלאה של כל תוכן או חומר שאת.ה מכיר.ה או סביר להניח כי מכיר.ה שלא ניתן לך באופן חוקי;
 • להגביל או לעכב כל משתמש אחר להשתמש וליהנות מכל אזור בתוך האתר;
 • לאסוף או לאחסן מידע אישי אודות משתמשים אחרים באתר, או להגיש נתונים אישיים באתר ללא אישורם המפורש והסמכות לכך;
 • ניסיון לגשת או להשתמש באתר או בתוכן לאחר סיום הגישה או השימוש שלך;
 • להשפיע על האופן שבו האתר מציג תוכן (כולל כל העמודים הכלולים בו) למעט באמצעות התאמות לדפדפן שלך או הגדרות תצוגה כדי להקל על הצפייה האישית שלך באתר;
 • להשתמש בכל אמצעי אוטומטי כדי לגשת לאתר או להשתמש בו או לאיסוף כל תוכן הכלול בו;
 • לשנות או ליצור גרסאות מגוונות של השם, סימן המסחר, האינדיקציות או הלוגואים של חס וחלילה או hasvehalila.com, ג'קוב באייר או Jacobbaier.com;
 • להפריע או לשבש את האתר או את התשתית;
 • לזייף כותרות או לזייף באופן מניפולטיבי על מנת שיזוהה כאתר של "חס וחלילה" או חלק ממנו, או לזייף נתונים אחרים על מנת להסוות את מקורו של כל תוכן המועבר דרך האתר או כדי לזייף בפועל את נוכחותך באתר;
 • לנקוט בכל פעולה שתטיל עומס גדול באופן לא סביר או לא פרופורציונלי על האתר או על התשתית שלו;
 • לעסוק בכל מעשים או מחדלים העלולים להוות הפרה של חוקים, הסכמות, תנאים, תקנות, כללים או הוראות תקפים.

את.ה מסכימ.ה להודיע ​​לנו, לאתר, ל-hasvehalila.com אם את.ה חושד.ת בפעילות כלשהי המפרה תנאים אלה ולשתף פעולה עם חקירתנו על הפרה כזו.

6. קישורי צד שלישי

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי ושירותים לצדדים שלישיים (באופן כולל, "קישורי צד שלישי" או "לינקים צד שלישי"). קישורי צד שלישי כאלה אינם בשליטת חס וחלילה האתר, ו-חס וחלילה אינם אחראים על קישורי צד שלישי כלשהם. חס וחלילה מעניקים גישה לקישורי צד שלישי אלה רק לנוחותך, ואינם בודקים, מאשרים, מפקחים, תומכים, מתחייבים או מצהירים על כל קשר ביחס לקישורי צד שלישי. האינטראקציה שלך עם כל קישורי צד שלישי היא על אחריותך בלבד. כאשר את.ה לוחצ.ת על אחד מקישורי צד שלישי, חלים התנאים והמדיניות הרלוונטיים של הצד השלישי, כולל שיטות הפרטיות ואיסוף הנתונים של הצד השלישי.

7. מידע על זכויות יוצרים וסימני מסחר

© כל הזכויות שמורות לחס וחלילה 2022.

השימוש שלך בסימני מסחר כלשהם, בסימני שירות, במיתוג, בסמלים ובעיצובים שבבעלות "חס וחלילה" או ברישיונם אסור ללא הסכמתם של חס וחלילה מראש ובכתב או בהסכמתם של צד ג' שבבעלותו הסימן המסחרי.

8. פְּרָטִיוּת

מידע מסוים שנאסף ממך או אודותיך במהלך גישתך לאתר או לשימוש בו בכפוף למדיניות הפרטיות של hasvehalila.com (הנמצאת כאן), אשר משולבת בתנאים אלה על ידי התייחסות ועשויה להיות מתוקנת מעת לעת כמפורט בה. את.ה מבינ.ה, מאשר.ת, ומסכימ.ה לאיסוף המידע, להפצתו ולתנאים, מדיניות ועניינים אחרים המפורטים במדיניות הפרטיות.

9. התראות

אנו עשויים להידרש על פי החוק להודיע ​​לך על אירועים מסוימים או דברים מסוימים. הנך מאשר.ת בזאת ומסכימ.ה כי הודעות מסוג זה יהיו אפקטיביות מיידית לאחר פרסומן באתר או מסירתן אליך באמצעות דוא"ל, אם סיפקת לנו בעבר את כתובת הדוא"ל שלך. אם אינך מספק.ת לנו מידע מדויק, איננו יכולים להיות אחראים אם אינך מקבל.ת הודעה או התראה חשובה.

10. משפט תקין וכפיפות

האתר נשלט ומנוהל על ידי "חס וחלילה" ו-"ג'קוב באייר" מישראל וממוקד (מטורגט) לישראל. תנאים אלה יהיו כפופים לפירושם בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ללא התייחסות לקונפליקטים בעקרונות החוקים שלה. על ידי גישה לאתר או שימוש בו, את.ה תיגש.י לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המחוזי תל אביב הממוקם ברחוב ויצמן 1, תל אביב-יפו במדינת ישראל כדי לפתור כל סכסוך הנובע מתנאים אלה, מהאתר או מהתוכן, או קשורים אליהם, ותוותר.י על התנגדויות כל אשר יהיו לרבות התנגדות לפורום לא נוח או להגנות דומות.

אינך רשאי.ת לגשת לאתר או להשתמש בתוכן במדינות בהן הם מוגבלים, אסורים או מוגבלים על ידי החוק, התקנות, הקודים או המכס המקומיים. "חס וחלילה" אינם מתחייבים או מצהירים כי האתר או התוכן מתאימים או זמינים לגישה או לשימוש במקומות מחוץ למדינת ישראל.

11. הגבלת אחריות

בהיקף המקסימלי המותר על פי החוק, בשום מקרה, "חס וחלילה", "ג'קוב באייר", חברות הבת והעוסקים בהן ו / או נושאי משרה, דירקטורים, נאמנים, חברים, מנהלים, עובדים, סוכנים, או נציגי האגפים (כל חברי הקהילה, הנציגים, כולם) יהיו בעלי אחריות כלפיכם לכל נזק ישיר, עקיף, רציף, מקרי, מיוחד, פוניציפי או מדויק (כולל ללא הגבלה, נזקים לאובדן רווחים אישיים או עסקיים, רווחים עסקיים או הפרות עסקיות, הפרות רווחים בעסקים, הפרות חוק עסקיות, נזקין עסקי, פרצות עסקיות, עברות עסקיות, חילול עסקי, השבתות עסקיות, הסגות גבול עסקיות או מבקעים עסקיים, ביטול עסקים או שבר, אובדן או נזק אחרים) הנובעים מהתנאים הללו או קשורים אליהם או נובעים מגישה או שימוש, או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו ו / או בתוכנו, אפילו אם הם קיבלו ייעוץ לאפשרות של נזקים כאלה או אם נזקים כאלה ניתנים לצפייה אחרת, וללא קשר לאופי הסיבה לפעולה או לתיאוריה שמבוצעת (למשל, בין אם מדובר בחוזה, נזיקין או אחרת). 

הגישה והשימוש באתר ובתוכן נמצאים בידיעתך ובסיכונך ובהתאם לבחירתך, ואת.ה תהיה או תהיי האחראי או האחראית באופן בלעדי לכל נזק למכשיר או למחשב שלך, או לאובדן נתונים הנובעים מכך. אם, על אף הוראות התנאים, כל אחד מחס וחלילה או שותפיו יימצא אחראי כלפיך בגין כל נזק או אובדן שייווצר או נמצא בדרך כלשהי הקשורה לגישה שלך לאתר או לשימוש בו, לתוכן או בדרך אחרת מלבד זאת, למקסימום המותר על פי החוק, חבותם המשותפת של "חס וחלילה" או "ג'קוב באייר" ושותפיו לא תעלה בשום מקרה על 100 שקלים חדשים. את.ה מסכימ.ה להשתמש במאמצים הטובים ביותר שלך למתן נזקים או הפסדים שאתה עלול לסבול בקשר עם הגישה שלך לאתר ולשימוש בו.

12. שיפוי

את.ה מסכימ.ה להגן, לשפות ולחזק חזקת חפות לחס וחלילה, רשומותיהם, חברות הבת, בעלי הרישיונות, הספקים, השותפים וכל אחד ממנהליהם, נושאי המשרה שלהם, נושאי משרה, חברים, מנהלים, עובדים, סוכנים ונציגים בכל מקרה של טענות מכל וכל, פעולות, הפסדים, נזקים, התחייבויות, פסקי דין, הסדרים, עלויות והוצאות (לרבות, אך לא רק, שכר טרחת עורכי דין סביר והוצאות משפט) הנובעות או קשורות ל (א) הפרתך את תנאים אלה או כל חוק ותקנה רלוונטיים, (ב) גישתך לאתר ו / או לתוכן, או (ג) הפרתך, הפרתם או שימוש לא נכון בזכויות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכות פרטיות, זכות פרסום או קניין רוחני אחר, זכות קניינית או אחרת, (ד) מעשי הנזיקין שלך כולל, ללא הגבלה, לשון הרע, ו / או (ה) כל טענה שתעלה כלפי צדדים שלישיים הנוגעים למוצרים או שירותים של צד שלישי. "חס וחלילה" ושותפיו שומרים לעצמנו את הזכות לקחת על חשבוננו את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל נושא שאת.ה נדרש לשפות אותנו, ואת.ה מסכימ.ה לשתף פעולה עם הגנתנו בטענות מסוג זה. אם אנו לוקחים הגנה כזו, נהיה אחראים אך ורק על שכר טרחתנו המשפטי בקשר להגנה כזו וכל שאר ההפסדים, הנזקים, ההתחייבויות, פסקי הדין, ההסדרים, העלויות וההוצאות יהיו באחריותך הבלעדית.

13. שונות

תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בינך לבינינו ולבין "חס וחלילה" ו-"Jacob Baier" לגבי הגישה לאתר או לשימוש בו. כישלוננו או כישלונם של "חס וחלילה" לממש או לאכוף זכות או הוראה כלשהם בתנאים אלה לא יפעל כוויתור על זכות או הוראה כאמור. כותרות החלקים בתנאים אלה נועדו לנוחיות בלבד ואין להם כל השפעה משפטית או חוזית. אם הוראה כלשהי בתנאים אלה, מכל סיבה שהיא, תיחשב כלא חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות בתנאים אלה לא ייפגעו וההוראה הפסולה או הבלתי ניתנת לאכיפה תיחשב כמשונה כך שהיא תקפה ואכיפה במידה המותרת על פי החוק.

אם יש לך שאלות או הערות, אנא צרי או צור איתנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected]

Back to top button